Ochrona oczu


Bezpieczna i higieniczna praca to najważniejszy cel w wielu gałęziach przemysłu.

Wyposażenie pracowników w odzież roboczą i ochronną jest obowiązkiem pracodawców. Ale również i sami pracownicy powinni dbać o swoje bezpieczeństwo i nie dążyć do oszczędności na środkach ochrony za wszelką cenę. Zwłaszcza jeśli chodzi o ochronę oczu i twarzy. Oko, to jeden z narządów, który stosunkowo rzadko odrasta - tak mówi czarny humor, i takie są fakty.

Środki ochrony oczu i twarzy – jakie wybrać?

Oczy i twarz można chronić za pomocą okularów i gogli, osłon twarzy – masek, osłon spawalniczych – kapturów, gogli oraz tarcz. Dobiera się je w zależności od charakteru zagrożenia. Generalnie stosuje się je wszędzietam, gdzie występują:

- uderzenia czyli możliwość odbprysków ciał stałych;

- krople i rozbryzgi cieczy, przykładowo przy pracach odlewniczych;

- promieniowanie optyczne m.in.: przy pracach spawalniczych i laserowwych;

- pyły i gazy występujące najczęściej w górnictwie i przemyśle chemicznym;

- stopione metale i gorące ciała stałe, przykładowo przemysł hutniczy;

- łuk elektryczny, to zmora spawaczy;

Obowiązujące normy

W tym wypadku regulacji jest bardzo wiele. Bowiem w osobnych normach uregulowano wymagania co do różnych rodzajów zabezpieczeń.

EN 166 Dotyczy wymagań dla filtrów spawalniczych i filtrów dla technik pokrewnych, współczynnika 
przepuszczania oraz ich zalecanego stosowania. 

EN 169 W normie podano oznaczenia i wymagania dotyczące współczynnika przepuszczania dla filtrów przeznaczonych do ochrony oczu operatorów spawarek, lutospawarek, łuków elektrycznych oraz urządzeń do cięcia strumieniem plazmy.

EN 1731 Opisuje siatkowe ochrony oczu i twarzy. W normie określono stosowane materiały, sposób projektowania, metody badań i znakowanie siatkowych ochron indywidualnych oczu i twarzy chroniących przed zagrożeniami mechanicznymi.

EN 175 Traktuje o środkach ochrony oczu i twarzy stosowanych podczas spawania i w procesach pokrewnych. W normie określono wymagania dotyczące bezpieczeństwa i metod badań środków ochrony indywidualnej używanych do ochrony oczu i twarzy przed szkodliwym promieniowaniem optycznym i innymi specyficznymi źródłami ryzyka lub zagrożeń, występujących podczas spawania.

EN 170  Mówi o filtrach chroniących przed nadfioletem. Określa wymagania dotyczące współczynnika przepuszczania i zalecane stosowanie. Norma zawiera zasady oznaczania, identyfikacji, doboru i użytkowania filtrów.

EN 172 Poświęcona jest filtrom chroniącym przed olśnieniem słonecznym, do zastosowań przemysłowych. W normie określono kryteria doboru, oznaczenia i współczynniki przepuszczania oraz ustalono odpowiednie metody badań filtrów chroniących przed olśnieniem słonecznym.

Klasy ochrony twarzy i oczu przed urazami mechanicznymi

S - oznacza podwyższoną odporność na uderzenia o parametrach 5,1 m/s

F - oznacza odporność na uderzenia o parametrach 45 m/s

Dwa powyższe parametry mogą zostać osiągnięte w przypadku wszystkich środków ochrony twarzy. Natomiast klasa B i A o parametrach odpowiednio 120 i 190 m/s są możliwe do osiągnięcia jedynie w przypadku gogli i osłon twarzy przy czym klasa A jest możliwa do osiągnięcia jedynie w przypadku osłon twarzy.