ODZIEŻ ANTYELEKTROSTATYCZNA


Odzież ochronna antyelektrostatyczna jako Środek Ochrony Indywidualnej kategorii II musi być certyfikowana w procesie oceny typu WE na zgodność z Dyrektywą 89/686EWG.

 

PRZEZNACZENIE
Odzież ochronna antyelektrostatyczna wymagana jest w strefach zagrożenia wybuchem (np. przemysł chemiczny, wydobywczy, naftowy, transport niebezpiecznych substancji, gazownie, elektrownie itp.) oraz poza strefami zagrożenia (np. przy produkcji elementów elektronicznych, w celu ich ochrony przed zniszczeniem na skutek wyładowania elektrostatycznego). 

WYMAGANIA MATERIAŁOWE
Odzież ochronna antyelektrostatyczna wykonana jest z materiałów charakteryzujących się zdolnością rozpraszania i odprowadzania ładunku elektrostatycznego, co zapobiega wyładowaniom elektrostatycznym zdolnym do zainicjowania zapłonu. 

WYMAGANIA KONSTRUKCYJNE
Odzież antyelektrostatyczna musi spełniać określone wymagania dotyczące konstrukcji tak, aby zapobiegać wyładowaniom elektrostatycznym:
• Odzież powinna okrywać całe ciało w czasie jej użytkowania, również podczas poruszania się i pochylania się.
• Odzież powinna być odpowiednio dopasowana i zapewniać również swobodę ruchów w sytuacji, gdy powinna być stale zapięta podczas użytkowania.
• Jeżeli odzież wykonana jest z układu materiałów, materiał elektrostatyczny powinien stanowić jej zewnętrzną warstwę.
• Zapięcia z materiałów elektroprzewodzących, np. zamki błyskawiczne, guziki, zatrzaski mogą być stosowane pod warunkiem, że są przykryte materiałem antyelektrostatycznym.
• W przypadku materiałów zawierających przędzę elektroprzewodzącą w postaci równoległych nitek lub siatki, odległość pomiędzy nitkami  elektroprzewodzącymi w jednym kierunku nie powinna przekraczać 10 mm.

WYKAZ NORM
EN 1149-5 Odzież ochronna - Właściwości elektrostatyczne - Część 5: Wymagania materiałowe i konstrukcyjne. 

Norma określa metody badania właściwości elektrostatycznych materiałów oraz wymagania konstrukcyjne dotyczące odzieży ochronnej rozpraszającej ładunek elektrostatyczny,
stosowanej jako element jednolitego systemu uziemień, w celu zapobiegania wyładowaniom zdolnym do wywoływania zapłonów. Wymagania
te mogą okazać się niewystarczające w odniesieniu do atmosfer palnych wzbogaconych w tlen. Odzież rozpraszająca ładunek elektrostatyczny nazywana jest również odzieżą antyelektrostatyczną.