ODZIEŻ SPAWALNICZA


Odzież ochronna dla spawaczy jako Środek Ochrony Indywidualnej kategorii II musi być certyfikowana w procesie oceny typu WE na zgodność z Dyrektywą 89/686EWG.

 

PRZEZNACZENIE
Odzież ochronna spawalnicza wymagana jest przy pracach spawalniczych obejmujących spawanie, napawanie, lutowanie, zgrzewanie i cięcie termiczne
metali oraz tworzyw termoplastycznych. Podczas prac spawalniczych spawacze narażeni są na olśnienia, oparzenia gorącymi odpryskami metalu, dymy i pyły spawalnicze o charakterze toksycznym i rakotwórczym, pole elektromagnetyczne, promieniowanie nadfioletowe i termiczne, porażenia prądem, pożary, zatrucia, schorzenia skóry, oczu i płuc.

WYMAGANIA MATERIAŁOWE
Odzież ochronna dla spawaczy wykonana jest głównie z tkanin trudnopalnych, bawełnianych, impregnowanych niepalnie o wysokiej masie powierzchniowej oraz ze skór naturalnych wyprawianych uniepalniająco.

WYMAGANIA KONSTRUKCYJNE
Odzież ochronna dla spawaczy musi spełniać określone wymagania dotyczące konstrukcji tak, aby zminimalizować ryzyko przedostawania się gorących odprysków pod odzież:
• Podczas wykonywania spawania odzież spawalnicza powinna okrywać całe ciało użytkownika, tj. przykrywać górę i dół tułowia, szyję, ramiona, ręce oraz nogi.
• Jeżeli stosowane jest ubranie składające się z bluzy i spodni to bluza dwuczęściowego wyrobu odzieżowego powinna zachodzić na górną krawędź  spodni, tworząc zakładkę na minimum 20 cm. Minimalna zakładka powinna być zachowana podczas wykonywania wszystkich czynności i ruchów podczas pracy.
• Części odzieży tworzące dodatkową odzież ochronną np. osłona szyi, kaptur, rękawy, fartuch i ochraniacze stóp, rękawice powinny być tak  zaprojektowane i użytkowane, aby uniemożliwić przedostawanie się iskier i kropli metali do wnętrza ubioru.
• Jeżeli wyroby odzieżowe projektowane są z kieszeniami, to otwory należy zabezpieczyć klapkami.
• Jeśli spodnie mają kieszenie, to powinny być to tylko kieszenie boczne, których otwory nie są odchylone od bocznego szwu spodni o kąt większy niż 10°.
 • Spodnie nie powinny mieć mankietów.
 • Odzież powinna być tak wykonana, aby uniemożliwić przewodzenie prądu elektrycznego z zewnątrz do wewnątrz, np. poprzez metalowe zapięcia.

 

KLASY
Określono dwie klasy odzieży spawalniczej ze ściśle sprecyzowanymi wymaganiami skuteczności:

Klasa 1 - stanowi ochronę przed mniej niebezpiecznymi technikami spawania i sytuacjami powodującymi niewielkie oddziaływania rozprysków stopionych metali i promieniowania cieplnego.
Klasa 2 - stanowi ochronę przed bardziej niebezpiecznymi technikami spawania i sytuacjami powodującymi znaczne oddziaływanie czynników gorących.

Powyższym klasom odzieży przypisano, zgodnie z normą EN ISO 11611, rodzaj stosowanego procesu spawania oraz charakterystykę czynności (rodzaj obsługiwanych maszyn) wykonywanych na danym stanowisku pracy, co pozwala na odpowiedni dobór typu odzieży ochronnej dla spawaczy.