KATEGORIE ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ


Dyrektywa PPE dokonuje podziału środków ochrony indywidualnej na trzy kategorie ochrony, w zależności od poziomu ryzyka, na jakie może być narażony pracownik podczas wykonywanej pracy:

 

 

  KATEGORIA OCHRONY

POZIOM RYZYKA

  OPIS
I Niski Produkty należące do tej kategorii zapewniają podstawowy poziom ochrony przed działaniem czynników zewnętrznych
niskiego ryzyka, których skutki są powierzchowne, chroniąc przed np. drobnymi skaleczeniami, otarciami, zabrudzeniami,
działaniem łagodnych środków czyszczących, czynnikami atmosferycznymi o charakterze łagodnym, kontakt
z gorącymi powierzchniami o temperaturze nieprzekraczającej 50 °C; uszkodzenie wzroku w wyniku narażenia na
działanie światła słonecznego (innego niż podczas obserwacji słońca); czynniki atmosferyczne które nie mają charakteru
ekstremalnego
II Średni   Produkty należące do tej kategorii stosowane są do ochrony w warunkach, gdzie poziom
  ryzyka nie został sklasyfikowany, jako niski lub wysoki.
III Wysoki

Kategoria III obejmuje wyłącznie zagrożenia które mogą mieć bardzo poważne konsekwencje, takie jak śmierć lub nieodwracalne szkody na zdrowiu, związane z niebezpiecznymi dla zdrowia substancjami i mieszaninami, atmosferą o niedostatecznej zawartości tlenu, szkodliwymi czynnikami biologicznymi, promieniowaniem jonizującym, środowiskiem o wysokiej temperaturze, którego skutki są porównywalne do działania powietrza o temperaturze wynoszącej co najmniej 100 °C, środowiskiem o niskiej temperaturze, którego skutki są porównywalne do działania powietrza o temperaturze wynoszącej – 50 °C lub niższej, upadkiem z wysokości, porażeniem prądem elektrycznymi pracami pod napięciem, utonięciem, przecięciami przez przenośną pilarkę łańcuchową, strumieniem pod wysokim ciśnieniem, ranami postrzałowymi lub pchnięciem nożem, szkodliwym hałasem